środa, 29 marca 2017

Posiedzenie Rady Miejskiej w Kruszwicy 29 marca 1939 r.

Dnia 29 marca 1939 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej miasta Kruszwicy, odbyło się zebranie ojców miasta, przy udziale 11 radnych i 3 członków Magistratu. Na początku obrad zebrania znalazło się 9 punktów. Zebranie otworzył burmistrz Borowiak, podając na wstępie do wiadomości, że wybór 3 ławników uprawomocnił się i ławnicy już zostali wprowadzeni w urząd na jednym z posiedzeń Magistratu. Przychodząc do następnego punktu obrad, wprowadził burmistrz, w miejsca opróżnione przez radnych Majewskiego i Maciejewskiego. Nowymi radnymi są Tejkowski i Siński.

Rada, przychylając się do uchwały Magistratu, uchwaliła jednogłośnie nabyć udziały Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu, il. Emisji na sumę 2 800 zł.

Na wniosek Gustawa Czarneckiego, szefa cukrowni, o zwolnienie z pełnienia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Kasy Miejskiej, Rada przychyliła się i w wolne miejsce wybrała Romana Tejkowskiego.

Następnie Rada Miejska szczegółowo rozpatrywała przedłużony preliminarz budżetu dodatkowego na rok 1938-1939 i który z kolei uchwaliła jak następuje: w wydatkach zwyczajnych i nadzwyczajnych na kwotę 20 469 zł i na taka sumę w dochodach budżetowych. Obecnie ogólny budżet Miasta jest następujący: w dochodach i rozchodach zwyczajnych i nadzwyczajnych na łączną kwotę 19 5755 zł.

Z kolei Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie burmistrza o bezskutecznych staraniach o udziale koniecznej pożyczki na zatrudnienie bezrobotnych w kwocie 20 000 zł. Ponieważ dalsze starania w drodze korespondencji nie rokują powodzenia, uchwaliła Rada wysłać do władz kompetentnych delegację w składzie radnych: Szczechowskiego i Roszaka oraz ławnika Magistratu dyr. Maciejewskiego.

Po udzieleniu upoważnienia Magistratowi na dokonanie wykreślania hipoteki na nieruchomości Aleksandrów, z powodu całkowitego uregulowania pretensji. Uchwaliła Rada Miejska powołać do pełnienia urzędu rozjemczego komisarza Czosnowskiego, a na jego zastępcę Szymczaka Andrzeja. Na tym posiedzenie dobiega końca.

Źródło: Dziennik Kujawski. 1939, R. 47 nr 73 (29 marca). Fot. ze zbiorów J. Uklejewskiego, Magistrat w latach 30-tych XX wieku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz