sobota, 29 września 2018

Konkurs z okazji 100 rocznicy wyzwolenia Kruszwicy


Z okazji 100 rocznicy wyzwolenia Kruszwicy, Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne zaprasza młodzież do udziału w Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Celem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń związanych z Kruszwicą i Ziemią Nadgoplańską w związku z 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania Niepodległości, popularyzację wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, zwłaszcza aspektu wyzwolenia ziemi kruszwickiej oraz ukazanie wkładu mieszkańców Kujaw Zachodnich w odzyskaniu niepodległości.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Etap szkolny odbędzie się 26 października. Etap finałowy natomiast 13 grudnia.

Etap szkolny odbywa się na terenie danej szkoły, a jego przeprowadzenie spoczywa na koordynatorze szkolnym. Zwycięzcy spotkają się na etapie finałowym w grudniu.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. Otrzymają je uczestnicy za zajęcie I,II lub III miejsca oraz wyróżnienia. Regulamin konkursu został wysłany do placówek oświatowych.


Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
z okazji 100. rocznicy wyzwolenia Kruszwicy i Ziemi Nadgoplańskiej

 1. Organizator:
Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne
 1. Partnerzy:
Urząd Miejski w Kruszwicy
Zespół Oświaty i Wychowanie w Kruszwicy

II.I. Patronat medialny:
O wyborze mediów, które obejmą wydarzenie patronatem decyduje Organizator.
 1. Cele konkursu:
- upamiętnienie wydarzeń związanych z Kruszwicą i Ziemią Nadgoplańską w związku z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania Niepodległości
- popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, zwłaszcza aspektu wyzwolenia Ziemi Nadgoplańskiej i okolic
- ukazanie wkładu mieszkańców Kujaw Zachodnich w odzyskanie niepodległości
- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją
 1. Uczestnicy konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII), klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Kruszwica
 1. Terminarz konkursu:
- etap szkolny – 26 października 2018 r.
- etap finałowy – 13 grudnia 2018 r.
 1. Komisje konkursu:
- skład komisji szkolnej ustala dyrektor szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny
koordynator konkursu,
- komisję finałową stanowią przedstawiciele organizatorów i partnerów
 1. Formy eliminacji:
Etap I – szkolny odbywa się na terenie danej szkoły.
 1. W ustalonym wyżej terminie przeprowadza się I etap konkursu.
 2. I etap ma formę testu składającego się z 20 pytań. Dopuszczalne jest umieszczenie zarówno pytań zamkniętych jak i otwartych. Organizator nie przewiduje pytań wymagających odpowiedzi w formie dłuższej wypowiedzi pisemnej.
 3. Testy przeprowadzone są dwóch poziomach szkół:
  1. Szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
  2. Szkoły podstawowe (klasy VII-VIII), klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne
 4. Szkolny koordynator konkursu ma obowiązek uzyskania oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych dziecka
  (uczestnika konkursu) oraz jego wyników wojewódzkiego etapu konkursu na stronie Organizatora i Partnerów. Oświadczenie należy przechowywać przez 5 lat w szkole, w miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego. (załącznik 2)
 5. Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, składająca się z 2 do 3 osób, powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Skład komisji zgłasza się organizatorowi najpóźniej na tydzień przed dniem etapu szkolnego.
 7. Przewodniczącym komisji jest szkolny koordynator konkursu.
 8. Przewodniczący komisji przesyła protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu wersji elektronicznej w programie Microsoft Word na adres organizatora (nthkruszwica2014@interia.pl) niezwłocznie po sprawdzeniu prac, najlepiej w dniu I etapu, nie później niż dwa dni od zakończenia etapu szkolnego. (załącznik 1)
 9. Do etapu finałowego kwalifikuje się uczniowie, którzy uzyskali minimum 75% punktów w eliminacjach szkolnych. Reprezentują oni swoją szkołę na etapie finałowym. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach dopuszczają miejsca ex aequo oraz możliwość obniżenia progu procentowego.
Etap II – finał gminny13 grudnia 2018 r.
 1. Etap finałowy przeprowadza komisja finałowa, składająca się z 3 do 5 osób. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel Organizatora, natomiast każdy z partnerów wyznacza po co najmniej 1 członku. Ostateczny kształt komisji finałowej zależy od Organizatora.
 2. Forma konkursu.– test odrębny dla każdego poziomu.
 3. Testy przeprowadzone są na poziomach:
- szkoły podstawowe (klasy IV- VI)
- kl. VII-VIII szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne.
 1. Laureatami Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zostają uczniowie, którzy zdobyli 90 % z wymaganych punktów.
 2. Finalistami Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zostają uczniowie, którzy zdobyli 70 % z wymaganych punktów.
 3. W przypadku nie osiągnięcia poziomów punktowych wskazanych wyżej, Organizator może obniżyć próg punktowy, jednak nie niżej niż do 50 % punktów.
 1. Sprawy sporne:
 1. Odwołania uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące organizacji i przebiegu konkursu należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu do przedstawiciela Organizatora na adres e-mail nthkruszwica2014@interia.pl.
 2. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu), dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły, poziom - klasa), oraz uzasadnienie odwołania
 3. Decyzja Finałowej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 1. Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

Bibliografia

Poziom a (klasy IV – VI SP)

- Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla klasy czwartej, wyd Nowa Era (wg nowej podstawy)
- Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla klasy siódmej, wyd Nowa Era
- Nowicki Franciszek, Wspomnienie o udziale kruszwiczan w powstaniu Wielkopolskim 1919 r., w: Kruszwica. Zarys monograficzny, pod red. J. Grześkowiaka, s. 237 – 259.

Poziom b (klasy VII i VIII SP, Gim. i ponadgim.)

- Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla klasy czwartej, wyd Nowa Era (wg nowej podstawy)
- Wczoraj i dziś, Podręcznik do historii dla klasy siódmej, wyd Nowa Era
- Nowicki Franciszek, Wspomnienie o udziale kruszwiczan w powstaniu Wielkopolskim 1919 r., w: Kruszwica. Zarys monograficzny, pod red. J. Grześkowiaka, s. 237 – 259.
- Anders Paweł, Powstanie Wielkopolskie, Miejsca pamięci narodowej
- Grabowski Bartłomiej, Wieś Chełmce. Szkice historyczne parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej
- Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914 – 2001, Warszawa 2002, s. 19-21.
- www.historiakruszwica.blogspot.com artykuły z zakładki Powstanie Wielkopolskie
* Pogrubieniem zaznaczono materiały do etapu I.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz